تعریف بیوالکترومغناطیس

در بخش سلامت، علاوه بر حوزه علوم پزشکی که مستقیما با درمان درگیر هستند، امروزه گروههای مهندسی از جمله بخش­های اصلی سلامت محسوب می­شوند که در هر سه بخش حفاظت و پیشگیری، تشخیص و درمان کاربرد دارند. بيوالكترومغناطیس حوزه­ای علمي است كه پديده هاي الكتريكي، مغناطيسي و الكترومغناطيسي كه از بافت هاي بيولوژيكي ناشي مي شود را بررسي مي كند.

بیوالکترومغناطیس، كاربرد مهندسي در سلامت و تجهيزات پزشكي است كه از طريق مطالعة اصول، عملكرد و رفتار سيستم‌هاي زنده و بكارگيري اطلاعات و نتايج حاصله در زمینه پیشگیری، حفاظت، تشخيص و درمان بيماري‌ها و گاها جايگزيني اندام‌هاي صدمه ديده مي‌پردازد و پلي ارتباطي ميان بخش سلامت و مهندسي است كه در تجهيزات پزشكي و حفاظت پرتوی نمود پيدا مي‌كند.

بر اساس اين تعريف، از آنجايي كه زیست الکترومغناطیس شامل تعامل علوم زيستي و علوم مهندسي و فيزيك مي شود، علمی میان رشته اي است.

حوزه های بیوالکترومغناطیس

بیو الکترومغناطیس را می توان در چهار حوزه کلی دسته بندی کرد:

بیوالکترومغناطیس درمانی

بیوالکترومغناطیس حفاظتی

بیوالکترومغناطیس تشخیصی

بیوالکترومغناطیس تعاملی

که این چهار جوزه به زیر شاخه های زیر تقسیم می شود که کنفرانس حاضر در تمامی زیر شاخه ها مقاله می پذیرد:

-           دوزیمتری و اندازه­گیری میدان­های الکترومغناطیسی 

-           ایمنی و آنالیز ریسک سلامت ، استانداردها و سیاست

-           اثرات بیولوژیکی، فیزیولوژیکی و مطالعات اپیدمیولوژیکی، محیطی و عمومی

-           سازگاری الکترومغناطیسی

-           حفاظت در برابر میدان­های الکترومغناطیسی

-           تجهیزات تولید میدان و تابش

-           بیومغناطیس، ذرات و موادمغناطیسی

-           ثبت و تحریک الکتریکی در تشخیص و درمان (الکترودیاگنوسیس)

-           تشخیص و پایش مغناطیسی

-           جداسازی سلولی الکتریکی و مغناطیسی سلول

-           تخریب گرمایی و هایپرترمی مغناطیسی

-           تصویربرداری و ترمومتری

-          تحریک مغناطیسی در تشخیص و درمان 

-          تحریک الکتریکی مغناطیسی کارکردی FES , FNS

-          الکترومگنتوتراپی

-          منفذسازی الکتریکی و دارو درمانی الکتریکی

-          شبیه سازی و مدلسازی

-          ساز وکارهای جذب و برهم­کنش

-          حساسیت سنجی الکترومغناطیسی و رادیوبیولوژی

-         برش­نگاری امپدانسی

-          دارورسانی مغناطیسی

-          مغناطونگاری

-          لیزر